1400-12-15

افتتاح سامانه پیامک شرکت کیمیا گستر فرسام

به اطلاع می رساند سامانه پیامک شرکت کیمیا گستر فرسام افتتاح گردید. شماره پیامک شرکت کیمیا گستر فرسام: 50002040800600