1400-12-17

نام های قدیمی ترکیبات شیمیایی

نام های قدیمی ترکیبات شیمیایی : نیتریک اسید=جوهر شوره سولفوریک اسید=جوهر گوگرد، روغن زاج کلریدریک اسید=جوهر نمک استیک اسید= جوهر سرکه فرمیک اسید=جوهر مورچه بنزوئیک اسید= […]